שאלות ותשובות מעולם הפנסיה

איך להוריד את דמי הניהול גם כשיש סוכן הסדר ממקום העבודה?

1. אני רוצה לבחור מוצר פנסיוני מסויים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים) של יצרן אשר סוכן ההסדר במקום עבודתי לא עובד איתו, והסוכן לא מוכן לזה (לא מוכן לתפעל את זה בשפה המקצועית).
2. יצרתי קשר עם יצרן פנסיוני בקשר למוצר פנסיוני מסויים, הגעתי להסכם עם היצרן לגבי דמי ניהול, והבאתי את זה בפני סוכן ההסדר – והוא אמר לי שהוא לא יכול לתפעל את זה, או שיכול לתפעל את זה בדמי ניהול גבוהים יותר.
מה הסטטוס ומה עושים???

א. תשומת ליבכם כי לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 אתם זכאים לבחור באופן חופשי ובלעדי את המוצר או את המוצרים הפנסיוניים שלכם (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים – וגם קרן השתלמות). אתם, ורק אתם – ללא כל מגבלה – קובעים להיכן להעביר את הכסף של ההפרשות הפנסיוניות, ומהי החלוקה בין המוצרים. לסוכן ההסדר (סוכן הביטוח במקום העבודה / "הסוכן של המעסיק") אין כל מעמד חוקי בנושא זה. יחסי העבודה הם בין העובד למעביד, ועל המעביד מוטלת החובה לציית לחוק הנ"ל – ולאפשר לכל עובד לבחור באופן חופשי ובלעדי את התיק הפנסיוני שלו כאמור.

ב. פנייה למעביד: במקרה של סירוב של סוכן ההסדר לתפעל עבורכם מוצר מסויים ו/או לתפעל הסכם שהגעתם אליו עם יצרן פנסיוני לגבי מוצר מסויים עם דמי ניהול מסויימים – צריך לפנות למעביד. המעביד צריך או להבהיר לסוכן חד-משמעית, שעליו לתפעל את המוצרים כנ"ל, או לאפשר לעובד לעבוד ישירות מול היצרן הפנסיוני שהוא חפץ בו.

ג. הבהרת הממונה: הממונה על הביטוח, גב' דורית סלינגר, הוציאה הבהרה חד-משמעית לגבי המצב החוקי בעניין בחירת המוצרים הפנסיוניים על ידי העובדים – שנמצאת כאן. הבהרה זאת נועדה הן למעסיקים והן לסוכני ההסדר. במקרה של סירוב כאמור – יש להדפיס / לשלוח במייל את המכתב הנ"ל של המפקחת למעביד ו/או לסוכן – ברוב המקרים זה עושה את העבודה.

ד. פנייה ליועץ פנסיוני אובייקטיבי: במקרים מסויימים יועץ אובייקטיבי יכול לעזור, אם על ידי פניה למעביד, לסוכן ההסדר, לפיקוח על הביטוח, וכו'. שווה לשקול לקבל עצה מיועץ אובייקטיבי במקרים אלה.

ה. פנייה לפיקוח על הביטוח: אם כל מה שכתוב לעיל לא עזר – אני ממליץ לפנות למפקחת בתלונה. הנה הדף של טופס התלונה. אפשר לשלוח בטופס מקוון, בפקס, או בדואר רגיל. אל תתביישו ואל תפחדו. זאת זכותכם המלאה, וכידוע, מדובר בהחלטה הפיננסית החשובה ביותר של העובד הממוצע.

מקור: אתר פיקס .נכתב עי הראל פרימק

מדוע נחוץ לי ייעוץ פנסיוני ?

חסכון פנסיוני הוא אחד הנכסים הגדולים ,אם לא הגדול ביותר (לצד רכישת דירה) שצובר אדם במהלך חייו.
על מנת לתכננו באופן מיטבי ,בעולם משתנה ומורכב , מומלץ להתייעץ ולהיעזר במומחים בתחום

האם מעסיק רשאי למשוך כספי פיצויים מקופות הגמל של עובדיו?

החזרת כספים מרכיב הפיצויים בקופת הגמל למעסיק.


ביום 8ביולי 2018 פורסם תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) אשר קובע תהליך חדש לבקשת מעסיק להחזרת כספי פיצויים אשר הופקדו על ידו לקופת גמל על שם עובדו.
(תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),
התשס"ה -2005)

התיקון מגדיר כי תקופת הזמן במסגרתה יכול מעסיק לבקש מהחברה המנהלת לקבל את כספי הפיצויים שהופקדו על ידו, תעמוד על ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה.

לצורך ביצוע בקשה להחזרת כספי פיצויים, על מעסיק להעביר לחברה המנהלת, בתוך תקופה זו, את אחד מהמסמכים הבאים:

פסק דין הצהרתי המאשר כי העובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכאות אותו בפיצויי פיטורים וכי המעסיק זכאי לקבל כספים אלה בחזרה;

אסמכתא על נקיטת הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי כאמור;

אסמכתא על נקיטת הליך משפטי לשלילת כספי הפיצויים לפי סעיפים 16-17לחוק פיצויי פיטורים;

אסמכתא כי כספי הפיצויים ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה בצירוף חתימת העובד שנחתמה לאחר סיום יחסי העבודה על הסכמתו להחזרת הכספים למעסיק.

נבקש להבהיר כי במידה שבתוך תקופה של ארבעה חודשים לא תתקבל בקשת המעסיק להחזרת הכספים בצירוף המסמכים המפורטים לעיל, העובד יהיה רשאי למשוך את הכספים ללא צורך באישור המעסיק.

לעניין יחסי עבודה שהסתיימו עד למועד פרסומו של התיקון, יוכלו המעסיקים לפעול בבקשה להחזר הכספים בהתאם למפורט לעיל עד ליום 8-11-18

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן ביטוח פנסיוני ?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) שנחקק בשנת 2005 במסגרת רפורמת בכר, נועד להסדיר את העיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני ע"י בעל רישיון.

חוק זה יוצר הבחנה ברורה בין יועץ פנסיוני לבין משווק פנסיוני וקובע כי העיסוק בכל תחום מחייב רישיון נפרד.

מיהו יועץ פנסיוני?

מי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני . ייעוץ פנסיוני מוגדר בחוק כ: "מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו. כלומר, על היועץ הפנסיוני להיות אובייקטיבי ולא מוטה, בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

מיהו משווק פנסיוני?

מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני או מי שקיבל רישיון סוכן שיווק פנסיוני. שיווק פנסיוני מוגדר בחוק כ:" מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.

*משווקים פנסיוניים הם לרוב סוכני ביטוח או נציגי בתי השקעות המנהלים קופות גמל,קרנות השתלמות ופנסיה.

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני למשווק פנסיוני ?

ההבדל בין רישיון יועץ פנסיוני לרישיון סוכן ביטוח פנסיוני טמון במידת האובייקטיביות שאליה מחויב בעל הרישיון. בעוד שליועץ הפנסיוני אסור שתהיה זיקה לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני של הלקוח ( למעט עמלת הפצה אחידה שהוא רשאי לקבל מכל הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני). למשווק הפנסיוני יש זיקה (קשר עסקי כלכלי ) לחלק או לכל הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני של הלקוח והתגמול (עמלות, פרסים ותמריצים) שהוא מקבל מהם יכול להיות שונה מגוף לגוף. המשמעות היא שהמשווק הפנסיוני אינו אובייקטיבי והוא מוטה בעת מתן הייעוץ ללקוח לטובת המוצר שבגינו הוא מקבל תגמול גבוה יותר או שהינו מוטה לטובת גוף מנהל (בתי השקעות ו/או חברות ביטוח) אשר מעניק לו את התגמולים הגבוהים ביותר.

הן היועץ והן המשווק צריכים להתאים את הייעוץ/שיווק הפנסיוני שהם נותנים ללקוח על פי צרכיו ועליהם לבחור את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי ,המתאימים ביותר ללקוח לאחר שביררו עם הלקוח את מטרות החיסכון ,את מצבו הכספי, חסכונותיו הקיימים ושאר הנסיבות הרלבנטיות לעניין. אולם בעוד היועץ הפנסיוני יתאים ללקוח את המוצר הפנסיוני המתאים ביותר מתוך כלל המוצרים וכלל הגופים הקיימים בשוק. המשווק הפנסיוני יתאים ללקוח את המוצר הפנסיוני מתוך המוצרים והגופים שאותם הוא משווק !

מהי חובת קיבוע זכויות לעובד שפורש לפנסיה ?

תהליך "קיבוע זכויות" לפנסיונרים לצורך הזכאות לפטור ממס לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה

1) סעיף 9א לפקודה מעניק, כיום, פטור בשיעור של % 49 מסכום ה"קצבה המזכה" שמקבל יחיד שהגיע ל"גיל פרישה" , ממעסיק, מקופת גמל, או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

על מנת לקבל את הפטור, על מקבל הקצבה למלא את טופס 161ד .

שיעור הפטור ממס על "תקרת קצבה מזכה" מוגדל בהדרגה לאורך השנים:
שנים 2016-2019שיעור הפטור 49%
שנים 2020-2024שיעור הפטור % 52
החל משנת 2025שיעור הפטור 67%

תקרת "הקצבה המזכה" לשנת 2017 הינה ₪ 8,360 , כלומר: הפטור המקסימלי על הכנסה מפנסיה הינו 8360*49% =4,096 ש'ח לחודש לשנת 2017.

כל עובד שהגיע לגיל פרישה ומבקש להתחיל לקבל קצבה, (גם אם לא פרש ממקום עבודתו) , חייב להגיש לרשות המיסים טופס 161ד', לשם קבלת הפטור כעת (אם פורש ) או בעתיד (אם לא פורש) .

1. ממשיך לעבוד ולא משכו פנסיה בעבורו – אין צורך למלא טופס 161ד'
כל עוד לא מבקש למשוך קיצבה .

2. הגיעו לגיל פנסיה וטרם משכו בעבורם פנסיה - אין צורך למלא טופס
161ד' כל עוד לא מבקש למשוך קיצבה .

3. הגיעו לגיל פנסיה , ממשיכים לעבוד ומבקשים למשוך בעבורם פנסיה
מהקופה -יש למלא טופס 161ד'

4. הגיעו לגיל פנסיה וכבר החלו למשוך פנסיה מהקופה -יש למלא טופס
161ד' לכל מי שהגיע לגיל פרישה והחל לקבל פנסיה אחרי ה-31
בדצמבר 2011.

חבר קיבוץ- במקרים בהם חברי קיבוץ מבקשים למשוך כספים בסכומים חד פעמיים (בכפוף לאישור הקיבוץ ולהבטחת רמת פנסיה מינימלית שתבטיח את פנסיית הרשם בעתיד) – מומלץ לקבל ייעוץ פרטני ממומחה מיסוי פרישה .


2 ) יתרת ההון הפטורה
הסעיף קובע נוסחה על פיה קיים סכום כולל מקסימלי מצטבר של הכנסות
פטורות, לכל אדם שהגיע לגיל פרישה, הניתנים לניצול באחת הדרכים
הבאות:

א. כמשיכת פיצויים פטורים (לוקחים בחשבון משיכות פיצויים פטורות ב 32
שנות עבודה שקדמו לפרישה ב. כקצבת פנסיה חודשית פטורה (ראה
ההסבר שלעיל)
ג. כסכום פנסיה מהוונת פטורה ("היוון קצבה")

סך כל "סל ההכנסות הפטורות" במצטבר לו זכאי אדם בגין כל הסעיפים הנ"ל ביחד נכון 737,352ש'ח =49%*180*8,360 : לשנת 2017 מחושב לפי הנוסחה הבאה
"סל הפטורים" הנ"ל צפוי לגדול בהדרגה עד לשנת 2025 עד לסך כולל של 1,008,000ש'ח.

בסיוע הטופס, רשות המיסים מבצעת מעקב אחר סך ניצול "סל הפטורים" על ידי הפנסיונר לרבות לקיחה בחשבון של כל סכומי הפיצויים שנמשכו על ידו בפטור ממס במשך 32 שנות עבודה לפני הפרישה.

ביצוע תהליך "קיבוע הזכויות" לחברים הפנסיונרים הינו חובה על מנת להנות מהפטור על הקצבה.

כאשר מוגשת בקשה לביצוע תיאום מס לפנסיונר (למשל כשקיימים מס' מקורות קצבה) , יש לצרף לבקשת התיאום גם בקשה ל"קיבוע זכויות" (במידה ולא הוגשה לפני כן) וזאת על מנת שהפטור מקצבה יילקח בחשבון במסגרת התיאום.

3) תהליך ביצוע
3.1.הקיבוץ יכין את כל טפסי הבקשות ל"קיבוע זכויות" של החברים במרוכז.
3.2.הקיבוץ יגיש את הטפסים לרשות המיסים בצרוף רשימה מסודרת
ומכתב נלווה (להתייעץ עם רואה החשבון בנוגע לנוסח המכתב) . 3.3.יש למלא את הטופס לגבי כל חברי הקיבוץ הפנסיונרים, אשר אינם
במסלול של "עצמאות כלכלית".לנוחיותכם , תוכלו לקבל מאיתנו נספח הנחיות למילוי טופס 161ד'.מהו "ניוד" של חיסכון פנסיוני ומהם יתרונותיו?

הניוד הינו האפשרות להעביר את כספי החיסכון לפנסיה שצברנו במוצר אחד למוצר אחר בשוק החיסכון הפנסיוני וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין מוצרים.
לפני אישור התקנות החדשות ניתן היה לנייד את כספי החיסכון הפנסיוני באופן מוגבל ובין מכשירים המיועדים לאותה מטרה בלבד, כלומר רק בין מוצרי הון (חיסכון שמתקבל כסכום חד פעמי) לבין עצמם ורק בין מוצרי קצבה (חיסכון שמתקבל כתשלום חודשי) לבין עצמם. כעת, בנוסף לאפשרות זו ניתן להעביר כספים ממוצרי הון למוצרי קצבה אך לא להפך.
האפשרות לנייד את החיסכון הפנסיוני מרחיבה את אפשרויות הבחירה של הלקוח. העברת החיסכון הפנסיוני בין סוגי המוצרים השונים תאפשר, למשל, ללקוח שחסך בקרן פנסיה לרכוש בגיל הפרישה פנסיה מובטחת בחברת ביטוח, או ללקוח שחסך במכשיר הוני (המקנה סכום חד פעמי בגיל פרישה) להמיר את החיסכון שלו לפנסיה חודשית.

מהו גובה דמי הניהול אותם רשאית קרן פנסיה לגבות?

קרן פנסיה מקיפה חדשה רשאית לגבות 2 סוגי עמלות דמי ניהול:
•עמלה מפרמיה - עד 6% מגובה הפרמיה.
•עמלה מצבירה - עד 0.5% לשנה מהצבירה.

קרן פנסיה כללית משלימה רשאית לגבות עד 1.1% מצבירה בשנת 2013 והחל משנת 2014 1.05% מצבירה ועד 4% מההפקדות.

הוצאות ניהול השקעות - בנוסף לדמי הניהול , רשאית קרן הפנסיה לגבות עד 0.25% מהצבירה ,בגין עלויות שמעבירה קרן הפנסיה לידי גופים חיצונים בעבור ניהול השקעות או בעבור עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך.
הוצאה זו כבר מגולמת ברווח שמוצג לעמית בדוח השנתי

אני עובדת במספר מקומות עבודה, ויש לי מספר מעסיקים שונים. האם כל מעסיקיי מחויבים להפריש עבורי כספי פנסיה?

כל אחד ממעסיקייך חייב להפריש עבורך כספים לתכנית פנסיה, בשיעורים יחסיים לשכר המשולם לך על כל יום עבודה. בהתאם להסדר הפנסיה החדש, הנך זכאית לבחור את הקרן אליה יופרשו הכספים. מומלץ לבקש מכל מעסיקייך להפריש את הכספים לאותה הקרן, כך הכספים יתנהלו בצורה טובה יותר.

סיימתי את תפקידי במקום עבודתי ואני עומד להתחיל עבודה חדשה, בה יופרשו עבורי תשלומים לקרן פנסיה. כיצד עלי לנהוג בקרנות ובקופות הגמל שברשותי?

על מנת לשמור על זכויותיך הפנסיוניות מומלץ לבקש ממעסיקך החדש שימשיך להפקיד לקופות הגמל שברשותך. בהתאם להסכם פנסיית חובה חייב המעסיק להפקיד עבורך לקופה לפחות את ההפרשות הקבועות בהסכם פנסיית חובה.
עם זאת, בהתאם לתקנות הניוד החדשות, ניתן לבחון את המוצר הפנסיוני המתאים לך ביותר ולרכז בו את כל חסכונותייך.

תקציר הסכם פנסיית חובה

תחולה
הסכם פנסיית החובה הינו הסכם קיבוצי המחייב מכוח צו הרחבה את כל המעסיקים להפקיד עבור עובדיהם לחיסכון פנסיוני החל מינואר 2008.

מי זכאי
כל עובד מגיל 21 לגבר ו-20 לאשה ועד גיל הפרישה זכאים להפקדות לחסכון פנסיוני כולל מי שממשיך לעבוד לאחר גיל פרישה ולא מקבל קצבה למעט מהמוסד לביטוח לאומי.

ממתי הזכאות
כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, זכאי להפרשות לחסכון הפנסיוני לאחר ששה חודשי עבודה. שנת 2008 צוינה כשנת מעבר בה העובד זכאי להסדר הפנסיוני לאחר תשעה חודשי עבודה.

שיעור ההפקדות
שיעור ההפקדות עולה בהדרגה מ-2.5% בשנת 2008 ועד 17.5% בשנת 2014, בשיעור של 2.5% כל שנה.


שנה

הפרשות מעביד לפיצויים

הפרשות מעביד לתגמולים

הפרשות עובד לתגמולים

סה"כ הפרשות


2008

0.834%

0.833%

0.833%

2.5%


2009

1.68%

1.66%

1.66%

5%


2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%


2011

3.34%

3.33%

3.33%

10%


2012

4.18%

4.16%

4.16%

12.5%


2013

5%

5%

5%

15%


2014

6%

6%

5.5%

17.5%
השכר להפקדות
השכר בפועל של העובד ועד תקרת השכר הממוצע במשק (8,307 ₪ נכון לשנת 2011).התוכנית להפקדות
ההפקדות צריכות להיות לקופת גמל לקצבה הכוללת ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.


ברירת המחדל
עובד שלא בוחר בתוך 60 יום מתחילת עבודתו את התוכנית להפקדת הכספים יפקיד עבורו המעסיק לקרן פנסיה מקיפה שתבחר על ידו.


עובד עם חסכון פנסיוני קיים
לא יחול לגביו ההסכם אם יש לו חסכון פנסיוני מיטיב כדוגמת הפרשות של 17.5% מהשכר לקרן פנסיה.

עובד שעובר ממקום עבודה אחר
עובד שעובר ממקום עבודה אחר שהיה לו בו חסכון פנסיוני למקום עבודה חדש זכאי להסדר הפנסיוני מהיום הראשון לעבודתו.


סעיף 14
חל באופן אוטומטי על ההפרשות לפיצויים ובאופן יחסי לשיעור ההפרשות לפיצויים.

אילו שיקולים אפעיל בבחירת תוכנית פנסיה


לפניכם בחינה של קריטריונים, איכותיים וכמותיים, שיוכלו לשמש ככלי עבור העמית בבואו לבחור קרן פנסיה חדשה

מלל רב נכתב לגבי השינויים שנעשו בקרנות הפנסיה החדשות, אם מבחינת המודל הבסיסי ואם מבחינת מבנה השליטה בקרנות, אך השינוי החשוב מכולם הוא השינוי שבמסגרתו העמית נדרש לבחור לעצמו תוכנית פנסיה. על מנת לתת בידיו כלים לקבלת החלטה מושכלת נבחן להלן מספר קריטריונים, שחלקם איכותיים וחלקם כמותיים, לשם בחירת קרן פנסיה חדשה


הגדרות
יש לבחון את הגדרות קרן הפנסיה למצבי הנכות או השאירים.
לדוגמא: מתי קרן הפנסיה תשלם מקרה נכות? האם ההגדרה הינה הגדרה רפואית, או הגדרה המתאימה למקצועו של העמית?
עקב היות קרן הפנסיה סוג של ביטוח הדדי בין חבריה, היא חייבת ליצור איזון מתמיד ולאורך זמן בין צורכי העמית היחיד לבין צורכי כלל העמיתים בקרן. על כן, הגדרת נכות ליברלית מדי לא תהיה בהכרח טובה לאורך זמן לעמיתי הקרן, כיוון שהיא עלולה להתבטא בגירעון אקטוארי שיכוסה אוטומטית ע"י כלל עמיתי הקרן וגימלאיה. באותה מידה ניתן לומר, כי הגדרת נכות קשיחה מדי עלולה לפגוע בזכויותיו של העמית שאתרע מזלו ונקלע למצב של נכות אשר אינו מאפשר זכאות לנכות עקב קשיחות ההגדרה. במצב זה, עשויים כלל העמיתים ליהנות מעודפים אקטואריים ע"ח העמית הנכה.


גמישות ומסלולים
קרן אשר בתקנונה קיימות מספר אפשרויות לבחירת מסלול פנסיוני, עדיפה על קרנות אחרות בעלות מסלולי פנסיה קשיחים, שכן צרכי העמית דינמיים. כך לדוגמא האפשרות לוותר על כיסוי לשאירי עמית מפנה יותר כסף לחיסכון.
הגמישות בבחירת מסלולי פרישה שונים מהווה יתרון ומאפשרת שמירה על ערך ורציפות החיסכון עקב הדינמיות במצבו האישי של העובד לאורך חייו, רצונותיו וצרכיו המשתנים.

סינרגיה עם חברת הביטוח
ידוע כי בקרן הפנסיה קיימים באופן מובנה חוסרים ביטוחיים אשר נדרש להשלימם אך ורק בדרך של קניית כיסויים בחברת ביטוח (לדוגמא: ביטוח נכות מתחת ל-75 למצטרפים מעל גיל 40), אם על ידי שילובים פנסיונים ואם באמצעות קניית כיסוי STAND ALONE. זמינות אותם כיסויים ("מטריות ביטוחיות"), איכותם ודרך תפעולם מעידים על חוזק הקשר מול חברת הביטוח. מובן שקרן בעלת קשר תפעולי שוטף וזמין עדיפה על קרן שאינה מחוברת לחברת ביטוח או שהקשר ביניהן רופף.


מירקם האוכלוסייה המבוטחת
קרן פנסיה יציבה וחזקה היא קרן הבנויה על תמהיל מגוון של מאפייני לקוחות ועמיתים. קרן הבנויה נכון חייבת להכיל הרכבי עמיתים מסוגים שונים כגון: יחס מתאים בין גברים לנשים, יחס מתאים של גילאים, יחס מתאים בין מפעלים גדולים לקטנים, יחס מתאים בין מגזרי תעסוקה שונים ובין מקצועות עבודה. כך לדוגמא, קרן שרוב עמיתיה הינם עובדי צווארון כחול, עדיפה פחות מקרן שיש בה מיגוון רחב של עובדים (יחס נכון של עובדי צווארון כחול, עובדי צווארון לבן ועובדים במקצועות אחרים).
המסקנה: בהצטרפות או במעבר לקרן פנסיה חדשה חשוב ביותר לבדוק את הרכבי אוכלוסיית המבוטחים בקרן ואת מידת האיזון בין כל מרכיביה!


ניהול ואיתנות פיננסית
מהי עוצמתו של הגוף המנהל את קרן הפנסיה: האם הוא בעל היסטוריה ניהולית מוכחת? כמו כן, חשובה מאד מידת המקצועיות של הצוות הניהולי המוביל את קרן הפנסיה, שהרי קרן פנסיה אמורה להתנהל על פי קריטריונים כלכליים עיסקיים מקובלים.
קרן פנסיה המחוברת לקבוצה כלכלית בעלת איתנות פיננסית גבוהה והיסטוריה ניהולית מוכחת נהנית לא רק מיציבות כלכלית וניהולית, אלא גם מאפשרויות חיבור לפלטפורמה רחבה ומקיפה של ידע, ניסיון ויכולות של הקבוצה, דבר המקנה לה יתרון משמעותי בשוק מורכב ותחרותי כמו זה של ענף הפנסיה.

תשואות
מודל הקרנות מסוג תשואה הופך את השקעת כספי העמיתים ותוצאותיה לגורם המשמעותי בבחירת הקרן. יחד עם זאת, בדיקת מרכיב התשואה היא בדיקה עתידית ואין באפשרותנו לשנות את העבר.
העמית הבודד יכול עדיין לבדוק את ביצועי הקרן ב-5 או ב-10 השנים האחרונות ולמקם את התשואה שהניבה הקרן ביחס למדד הכללי של קרנות הפנסיה החדשות. יש לבדוק את סטיית התקן בתשואות הקרן. גרף תשואה בעל עליות ומורדות מלמד על השקעה בעלת מרכיבי סיכון גבוהים, ואילו גרף תשואה יציב ועקבי מלמד על השקעה סולידית לאורך זמן. הימצאות תשואת הקרן מעל ממוצע תשואת השוק הכללית, לאורך זמן ובאופן עקבי, מעידה על ניהול כספים נכון וזהיר. יש לזכור שאנו מדברים על כספי פנסיה והעמיתים לא ירצו לראות את חסכונותיהם מתנדנדים מדי שנה.
ההשפעה המיידית של ניהול כספים טוב, בצירוף ניהול איכותי של הקרן עצמה, באה לידי ביטוי בעודף האקטוארי של הקרן, המתורגם מיד לזכויות עמיתים נוספות, המתבטאות במאות ואלפי שקלים החל מגיל הפרישה. לדוגמא: עודף תשואה של 0.5% במשך 30 שנה בגבולות שכר של 7000 ש"ח מניב כ-90,000 ש"ח נוספים בגיל הפרישה השווים ל-450 ש"ח תוספת לפנסיה.


חיתום
קרנות הפנסיה נוהגות לקבל קבוצות עמיתים ללא בדיקות רפואיות וללא הצהרת בריאות. הקרנות מסתפקות בקביעת תקופת אכשרה למחלה קודמת שאובחנה אצל עמית טרם הצטרפותו לקרן או חידוש חברותו בקרן.
באשר לצרוף עמיתים יחידים (עצמאים/עסקים קטנים) אין אחידות בין הקרנות. ישנן קרנות המקפידות על החתמת העמית על הצהרת בריאות ובמקרים של מחלות קשות אף נוהגות שלא לקבל את העמית, ולעומת זאת קיימות קרנות שאינן מקפידות בסוגיה זו ומקבלות מכל הבא ליד. מובן, כי קרן שאינה מקפידה בחיתום עמיתים (יחידים וקבוצות קטנות) עלולה להיקלע ליצירת גירעונות אקטואריים, דבר שיבוא לידי ביטוי בהקטנת זכויות העמיתים בקרן.


מסה קריטית/גודל
הניסיון של 10 השנים האחרונות בהן פועלות קרנות הפנסיה החדשות מוכיח, כי קרנות פנסיה שלא הגיעו ל"מסה קריטית" של 20,000 עמיתים נאלצו להימכר, או להתמזג עם קרנות פנסיה אחרות.
כיום, בעקבות התחרות הפרועה בענף, רף זה של "מסה קריטית" נמצא במגמת עליה ועל כן חשוב להצטרף לא רק לקרן גדולה המבטחת לפחות 20,000 עמיתים, אלא גם לקרן מגוונת אשר תקטין למינימום סיכונים תפעוליים הנגרמים מנטישת מפעלים גדולים או מסיכונים אקטואריים-סטטיסטיים הנגרמים מהיעדר "חוק המספרים הגדולים".


לסיכום:
נאמר כי אין נוסחת קסם לבחירה מוצלחת של קרן פנסיה, אך יש מספר אלמנטים אותם יש לבחון לפני הצטרפות לקרן חדשה. ככל שנבדוק ביתר יסודיות את הסעיפים שפורטו לעיל נוכל לדייק יותר בסיכויי ההצלחה של הקרן ושל עתיד כספי הפנסיה שלנו.
על מנת לייעל את תהליך קבלת ההחלטה, ניתן לבנות טבלת החלטה במסגרתה יגדיר כל ארגון את משקלות הבחירה הייחודיים לו ויגיע לדירוג הנכון של הקרנות.
חשוב כי כל קרן תעמוד בתנאי הסף המינימליים בכל סעיף בחירה של כניסה לתהליך ההתחרות.
Powered by boaZone