פנסיה ובטחון סוציאלי בקיבוץ

הראל יועצים  מעמידה לרשות הנהלת הקיבוץ וחבריו 

ייעוץ פנסיוני וביטוחי מקיף, במטרה לחזק את הבטחון

הסוציאלי של הקהילה וחבריה .

 

   חוקים ותקנות  

   תקנון פנסיה בקיבוץ -שלד תקנון התנועה הקיבוצית

  גובה הפנסיה בקיבוץ 2020

    הפנסיה בקיבוץ-מחקר הכנסת 2012                                                    

    התנועה הקיבוצית -תכנית עבודה ל2015                                              

   החלטות מועצת התנועה הקיבוצית בנושא הפנסיה -18-12-13                                       

   כללים לניהול הביטחון הסוציאלי בקיבוץ המתחדש ובקיבוץ השיתופי  - טיוטה לדיון

    עדכון המלצות - אלמנות/אלמנים בגיל העבודה בקיבוץ המתחדש+חד הוריות  

Powered by boaZone